Aigeas-Camp
Προστασία προσωπικών Δεδομένων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε. Κ. ΚΑΤΣΙΡΜΑ Ο.Ε.  με το διακριτικό τίτλο AIGEAS CAMP που  εδρεύει  στην Ν. Καλλικράτεια  (στο εξής η «Εταιρεία») σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τηρώντας την οικεία νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απόλυτα ασφαλή και εμπιστευτικά!

Έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώνουμε με πληρότητα και διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας ως πελάτη, πιθανό πελάτη, χρήστη του ιστοτόπου μας. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας εμπιστεύεστε στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία που ισχύει και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής και «ΓΚΠΔ»).

Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε άλλες νόμιμες βάσεις όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.

 

 1. Η Εταιρεία μας

Η  εταιρεία με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε. Κ. ΚΑΤΣΙΡΜΑ Ο.Ε.  με το διακριτικό τίτλο AIGEAS CAMP που  εδρεύει  στην Ν. Καλλικράτεια, όπως νόμιμα εκπροσωπείται είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Όπου αναφέρονται οι όροι η «Εταιρεία», «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία που είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τους σκοπούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Εταιρείας online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

 

 1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 • Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων  

Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή, όπως ειδικότερα προβλέπει ο ΓΚΠΔ

 

 1. Τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που συμβάλλεστε μαζί μας πραγματοποιώντας κράτηση ή αγορά   και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρείες στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης μας.

Επίσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από εμάς:

 • Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον ιστοχώρο μας http://www.aigeas-camp.gr. προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας που συμπληρώνετε κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας.


 

 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας. Ειδικότερα:

 • Στοιχεία ταυτότητας Πελάτη,
 • Στοιχεία για την τιμολόγηση (π.χ. ΑΦΜ, αριθ. κάρτας πληρωμής),
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.

 

 1. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. 

 

 

 • Πρόσβαση Τρίτων στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Βασική αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Με στόχο μας την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε μέρος αυτών στο αρμόδιο προσωπικό μας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Αρχές, για να συμμορφωθούμε τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και εν γένει με τους κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ασφάλεια της Εταιρείας.

Στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία μας, έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, τρίτα μέρη προκειμένου να εκτελέσουν επεξεργασία για τους σκοπούς της επιχείρησης. Η εταιρεία επιλέγει προσεκτικά τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εξετάζοντας αν μπορούν να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης προς τον κανονισμό. 

Με κάθε εκτελούντα την επεξεργασία, η εταιρεία συνάπτει σύμβαση που προβλέπει: 

 • Το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας
 • Τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας
 • Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τις κατηγορίες των φυσικών προσώπων που αφορούν

 

Οι κυριότεροι εκτελούντες επεξεργασίας για την εταιρείας μας είναι συνεργαζόμενες εταιρείες όπως 

 • Οι εταιρείες πληροφορικής που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 

 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με σεβασμό στην Ιδιωτικότητά σας, τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά.
 • Δικαίωμα πρόσβασης - επικοινωνίας του υποκειμένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εκ του Νόμου περιορισμών, καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και όχι σε επεξεργασία επιβαλλόμενη από το Νόμο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Στην περίπτωση εσφαλμένων ή/ και μη επίκαιρων δεδομένων ή /και μη πλήρως συμπληρωμένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομικών ή βάσιμων λόγων για τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, στις κάτωθι περιγραφόμενες περιπτώσεις:
 • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

Εφ’ όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

 • Δικαίωμα εναντίωσης με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης, καθώς και για όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζετε σε έννομο συμφέρον μας και διατηρείτε λόγους να επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα αντιγραφής ή μετακίνησης δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη, όταν εσείς μας έχετε παράσχει τα δεδομένα παρέχοντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία βασίζεται σε κάποια σύμβαση και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε εντός τριάντα (30) ημερών στο σχετικό αίτημά σας, ώστε να το ικανοποιήσουμε ή να σας αιτιολογήσουμε τους νομικούς λόγους που δεν μας το επιτρέπουν.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για κάθε τυχόν παράπονο ή καταγγελία μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email [email protected], τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

 

 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected]  ή να αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:

ΥΙΟΙ Ε. Κ. ΚΑΤΣΙΡΜΑ Ο.Ε.  

ΤΚ 63080 Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

 (Υπ΄ όψιν Υπεύθυνου Επικοινωνίας για τα ζητήματα  Προσωπικών Δεδομένων)

τηλ.  23990 23871

:

 

 

     Με σκοπό την διαρκή βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία μας, η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές.